Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges

BOPA núm. 13, del 19 de febrer del 2019

https://www.bopa.ad/bopa/031013/Pagines/CGL20190207_09_50_01.aspx

Durant un període de divuit mesos a comptar de la data en què entri en vigor aquesta Llei, i sempre que es compleixin una sèrie de requisits, esdevé possible atorgar, de manera excepcional, llicències de rehabilitació o de reforma, per condicionar edificis per ser destinats íntegrament a habitatges plurifamiliars en règim de lloguer residencial, encara que l’edifici es trobi en règim de fora d’ordenació, i amb el benentès que es compleixin els requisits d’habitabilitat vigents a la data de la construcció de l’edifici.

A més, durant aquest període es pot eximir del compliment dels requisits mínims en relació amb les places d’aparcament, els ascensors i la ventilació i la il·luminació de les escales.